Medezeggenschapsraad

De MedezeggenschapsRaad (MR)
De MR is gesprekspartner voor beleidsbeslissingen van de directie die betrekking hebben op de school. Over sommige onderwerpen heeft de MR (of een deel van de MR, bijvoorbeeld de personeelsgeleding) instemmingsrecht (zoals over het schoolplan, de schooltijden, arbeidsomstandigheden en de ouderbijdrage), over andere adviesrecht (zoals de meerjarenbegroting, deelname aan een onderwijskundig project (bijvoorbeeld IPC) en het vakantierooster.

 

Instemmingsrecht houdt ruwweg in dat de directie pas een besluit over het betreffende onderwerp mag nemen als de MR (of de desbetreffende geleding) het met dat besluit eens is. Het adviesrecht is wat minder vergaand: de directie kan – mits goed gemotiveerd – van een negatief advies afwijken. Verder mag de MR elk onderwerp dat de school aangaat bij de directie ter sprake brengen en kan daarover ook voorstellen doen (initiatiefrecht).

 

De MR vergadert circa zeven keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en worden aangekondigd in de nieuwsbrief van de school. Indien je een vergadering wilt bijwonen, ben je van harte welkom. Ook kun je de MR vragen een bepaald onderwerp te bespreken in de MR. In verband met de in te richten vergaderruimte vernemen wij het graag indien je aanwezig wilt zijn.

 

Twee leden van de MR (Debbie Hachmang en Jacco Nieuwkoop) hebben zitting in het bovenschools medezeggenschapsorgaan: de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR komen beleidszaken ter sprake die betrekking hebben op alle – of een meerderheid van – scholen van Panta Rhei. De bestuurder is de gesprekspartner voor de GMR.

 

Samenstelling
De MR bestaat uit vertegenwoordigers van ons team en ouders. Zo zijn de verschillende geledingen betrokken bij de besluitvorming binnen onze school.

 

Oudergeleding

Paul Dwarshuis (lid sinds mei 2017)

Jacco van Nieuwkoop (voorzitter, MR-lid sinds mei 2017)

 

Personeelsgeleding

Debbie Hachmang (lid sinds mei 2018)

Debbie van Zelm (lid sinds 2015)

 

Contact
Wij vernemen heel graag suggesties en ideeën voor verbetering van onze school. Je kunt de MR leden aanspreken op school en mailen kan ook via mr apestaart hetdok punt org

 

Halfjaarberichten

Halfjaarbericht medezeggenschapsraad Het DOK - januari 2019.pdf

Halfjaarbericht juli 2018.pdf

Halfjaarbericht december 2017.pdf

 

Nieuws

Kinderboekenweek

Van 3 t/m 14 oktober is het Kinderboekenweek 2018 met als thema vriendschap: Kom erbij!

 

Kinderboekenweek

Website vernieuwd

Op de valreep voor de herfstvakantie is de nieuwe site van Het DOK gepubliceerd. 

Het portaal voor ouders wordt in oktober geactiveerd. Je ontvangt als ouder een bericht hierover in je mailbox.

Fijne week

 

Kalender

Kerstvakantie
December 23Continue reading
1e kerstdag
December 25Continue reading
2e kerstdag
December 26Continue reading
Oudejaarsdag
December 31Continue reading
Nieuwjaarsdag
Voorjaarsvakantie
February 24Continue reading
Goede Vrijdag
1e Paasdag
2e Paasdag
Koningsdag
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences
Loading...